►The Ship Crankshaft
The main engine crankshaft
The main engine crankshaft
The main engine crankshaft
The main engine crankshaft
The main engine crankshaft
The auxiliary engine crankshaft
The auxiliary engine crankshaft
►The locomotive Crankshaft
ND5 crankshaft
DF8 crankshaft
DF7 crankshaft
DF4 crankshaft
►The Gas Compressor Crankshaft
The gas compressor crankshaft
The gas compressor crankshaft
The gas compressor crankshaft
The gas compressor crankshaft
The gas compressor crankshaft